Viame.cz
Viame.cz

Podmínky užití webové stránky Viame.cz

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto podmínky (dále jen "obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti mezi obchodní společností PPJ net s.r.o., se sídlem Rybná 716/24, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 29352126, DIČ: CZ29352126, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 290708 (dále jen "poskytovatel“) a třetími osobami (dále jen "uživatel“).

2. Ochrana osobních údajů a ukládání cookies

2.1. Informační povinnosti poskytovatele související se zpracováním osobních údajů uživatele jsou upraveny ve zvláštním dokumentu.

2.2. Uživatel souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. Cookies jsou malé soubory sloužící poskytovateli a zadavatelům inzerce na webové stránce k rozpoznání webového prohlížeče uživatele při jeho komunikaci se službou a k následnému využití některých funkcí služby. V případě, že je možné závazky poskytovatele ze smlouvy o poskytování služeb plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač uživatele, může uživatel souhlas podle první věty tohoto odstavce kdykoliv odvolat.


Informace o zpracování osobních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení

Společnost PPJ net s.r.o. zpracovává Vaše osobní údaje pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) na základě tzv. oprávněného zájmu. Proti tomuto zpracování Vašich osobních údajů můžete kdykoliv vnést námitku a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů, včetně podrobnějších informací ohledně oprávněného zájmu, naleznete níže.

1. Totožnost a kontaktní údaje správce

1.1. Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost PPJ net s.r.o., se sídlem Rybná 716/24, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 29352126, DIČ: CZ29352126, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 290708 (dále jen "správce“).

1.2. Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování Rybná 716/24, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika. Adresa elektronické pošty info@viame.cz.

1.3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

1.4. Tato informační povinnost je plněna ve vztahu k osobním údajům zpracovávaných správcem výlučně za účelem zasílání obchodních sdělení. Nevztahuje se k osobním údajům zpracovávaným za jiný účelem a na jiném právním základu, pro tyto případy bude informační povinnost správce plněna samostatně.

2. Právní základ zpracování osobních údajů

2.1. Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce či třetí strany ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).

3. Účel zpracování osobních údajů

3.1. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je zasílání obchodních sdělení správcem vůči Vaší osobě ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o některých službách informační společnosti“).

3.2. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

4. Oprávněné zájmy správce

4.1. Službu správce využíváte z důvodu, abyste dostával(a) nabídky výrobků či služeb třetích osob zasílané správcem elektronickou poštou – obchodní sdělení. V souvislosti s využíváním služeb jste správci poskytl(a) své osobní údaje a udělil(a) souhlas se zasíláním obchodních sdělení Vaší osobě (v rámci obchodních podmínek služby).

4.2. Při zasílání obchodních sdělení dodržuje správce obecně závazné právní předpisy, zejména ustanovení § 7 zákona o některých službách informační společnosti.

4.3. Bod 47 recitálu nařízení mimo jiné uvádí, že „zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu lze považovat za zpracování prováděné z důvodu oprávněného zájmu.“

4.4. Správce provedl posouzení, zda je možné zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem zasílání obchodních sdělení, a také provedl nezbytný proporční test, kdy porovnával zájmy na Vaší ochraně se zájmy správce. Správce dospěl k závěru, že s ohledem na Váš předchozí souhlas se zasíláním obchodních sdělení a s ohledem na to, že smyslem využívání služeb z Vaší strany je přijímání obchodních sdělení a dále s ohledem na skutečnost, že z Vaší strany mohlo a může kdykoliv dojít k odmítnutí dalšího zasílání obchodních sdělení Vaší osobě, se nejeví, že Vaše zájmy či základní práva a svobody vyžadující ochranu Vámi dobrovolně poskytnutých osobních údajů mají přednost před oprávněnými zájmy správce na zasílání obchodních sdělení.

4.5. Vzhledem k výše uvedenému, a i vzhledem ke skutečnosti, že z Vaší strany bylo možné důvodně očekávat zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení, má správce za to, že právním základem zpracování Vašich osobních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení Vaší osobě je oprávněný zájem správce (čl. 2.1).

5. Doba uložení osobních údajů

5.1. Vaše osobní údaje budou správcem zpracovávány po dobu trvání oprávněného zájmu správce, nejdéle však do vznesení námitky či Vašeho obdobného požadavku proti zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení z Vaší strany.

6. Další příjemci osobních údajů

6.1. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou osoby zajišťující marketingové služby pro správce a osoby zajišťující provoz marketingových platforem.

6.2. Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

7. Práva subjektů údajů

7.1. Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování.

7.2. Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

7.3. Máte kdykoliv právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování, pokud se profilování týká tohoto přímého marketingu. Pokud vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávány. Tím není dotčeno zpracovávání Vašich osobních údajů založené na jiném právním základě či k jinému účelu.